Potřebné informace o Covid pravidlech

Opatření proti Covidu

Do akce zbýví ještě nějaký čas a proto se domníváme, že budou opatření ještě změněna. O jakýchkoli změnách informujeme.

TESTY, OČKOVÁNÍ A JINÁ OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM

Pro vpuštění na akci je potřeba splnit jednu z následujících podmínek, které potvrdítě u vstupu:

 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší
  jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

 Je možné si stáhnout oficiální aplikaci Tečka. Je však lepší mít QR kód vytištěný
nebo v mobilu.

 Na místě budou k dispozici schválené antigenní samostesty za cenu 150 Kč.
Ale tuto možnost berte jako poslední. Není vyloučeno, že testů bude málo a testování zabere příliš mnoho času.

VNITŘNÍ PROSTORY

Je povinnost nosit respirátor či roušku při účasti na veřejné nebo soukromé akci,
při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším
než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory,
a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších prostorách to platí v případě, kdy osoby mezi
sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Kapacita hlediště může být zcela zaplněna. Takže odpadá povinnost aby diváci byli  usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené místo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 %
(bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si, prosím, nasaďte respirátor!

Pokusíme se mít co nejvíce programu venku.

VENKOVNÍ AKTIVITY

Ve venkovních prostorách není třeba mít nasazený žádný ochranný prostředek
nosu a úst.

Výjimku tvoří kulturní akce jako jsou koncerty, divadelní a filmová představení atp. Tam zůstává povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Na společenských akcích (večírky, oslavy atp.) je nutné mít ústa a nos zakrytý respirátorem, pokud se akce účastní více než 30 osob a nebude-li dodržen rozestup alespoň 2 metry od ostatních osob, nejedná-li se
o členy domácnosti. 

V překladu: diváci mohou být bez ochrany nosu a úst, musí však mezi sebou dodržet rozestup minimálně 2 metry (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

VÝJIMKY V NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORU

Dětem do 15 let (včetně) postačí ve vnitřních prostorách jako ochrana chirurgická rouška. Důrazně však doporučujeme i pro ně použití respirátoru.

Respirátor není povinen nosit (dle vládních předpisů na nás se vztahujících):

 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie se členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením,
 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

SANKCE ZA NENOŠENÍ ROUŠEK

Povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst je stanovena mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. 

Jeho dodržování kontroluje městská (obecní) i státní policie. Pravomoci policie může dále vykonávat Celní správa a příslušníci Armády České republiky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.

Pokud porušíte karanténu nebo izolaci, může se také jednat o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Sankce upravují tyto právní předpisy:

Pravomoc policie kontrolovat nošení ochranných prostředků nosu a úst plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

 To si děláte …! Proč vymýšlíte takové kraviny?

My si je, bohužel, nevymýšlíme. S dotazy na tato omezení se,, prosím obraťte na úřad vlády, ministerstvo zdravotnictví, či jiné “kompetentní” orgány státu.

 

ZDROJE:

https://covid.gov.cz/situace/kultura/festivaly

https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/sankce-za-nenoseni-rousky

https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-venku

https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

Pravidla

Pravidla JihoConu

 

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrána vstupenka a bude vykázán z prostor akce bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Dodržujte zákony ČR. A požární předpisy. A aktuální opatření.
 3. Po 22. hodině jsou návštěvníci povinni dodržovat noční klid v celém areálu i uvnitř budov.
 4. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu.
 5. Návštěvník nesmí svévolně poškozovat vybavení a zařízení areálu.
 6. Návštěvník je povinen po celou dobu akce viditelně nosit vstupenku. Pokud se s ní cokoliv stane, musí neprodleně kontaktovat organizátora.
 7. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění.
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát na svou osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních.
 9. Konzumace tabákových výrobků je povolena pouze osobám starším 18ti let. V areálu conu je zakázáno kouřit vyjma stanovená místa. 
 10. V areálu conu je zakázáno požívat omamné a psychotropní látky. Do prostor conu nesmí vstupovat osoba pod vlivem těchto látek.
 11. Kouření vodních dýmek je považováno za kouření a vztahují se na něj omezení uvedená výše.
 12. Věkové omezení přednášek 18+ je závazné
 13. Návštěvníci mladší 15ti let jsou povinni přinést na akci vytištěné a podepsané Svolení rodičů.
 14. Návštěvníci jsou povinni se zdržet sexuálních aktivit, včetně veřejného osahávání a také jakýchkoliv jiných erotických činností a náznaků. Zachovávat pravidla slušného chování.
 15. Za pásku se nechodí. Prostory za páskou se nepovažují za prostory conu a jsou soukromým pozemkem.
 16. Vždy je nutné dbát pokynů organizačního týmu, pokud tyto nejsou v rozporu s pravidly akce.
 17. Vstup do Arény je na vlastní nebezpečí a pouze za přítomnosti dozoru arény.
 18. Je přísný zakázáno na JihoCon nosit vlastní alkoholické nápoje. Alkohol konzumovaný v prostorách conu bude zabaven. Je zakázáno vstupovat do prostoru conu v opilosti. Alkohol nebude ani na prodej. (Výjimku z tohoto pravidla mají jen aktivity – soutěže, které bude mít pod kontrolou určený organizátor.)
 19. Případné nálezy odevzdej organizátorovi v Přednáškové místnosti.
 20. Za odložené věci organizátoři JihoConu nezodpovídají.
 21. Zakoupením vstupného souhlasíš s pravidly conu, případným pořizováním audiovizuálních záznamů a evropskou směrnicí GDPR.
 22. Měj u sebe pro jistotu roušku či respirátor a nakládej s ní dle aktuálních nařízení vlády, ministerstva, hygieny či jiné k tomu příslušné organizace.
 23. Užij si akci!

 

Pozn.: JihoCon letos třídí odpad. Tak se taky zapojte.

——————————————————————————————–
Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.


Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn / mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2021, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:     
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.    

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce


 * nehodící se škrtněte