Roušky s sebou

Ahoja,
i když je naše akce za „dlouho“ přistoupíme k drobným opatřením proti té corona blbině.
Všechny účastníky tímto žádáme, aby si na akci vzali s sebou roušky. Nebudeme plošně vyžadovat nošení, pokud se něco nezmění.
A však může vás kdokoli poprosit, aby jste si vzali roušku na ústa a nos, když s ním budete mluvit. Taktéž vás může vyzvat organizátor, kdyby považoval za nutné vyšší ochranu.
 
Letos máme větší venkovní prostory, než roky předešlé. Takže se nebojíme přílišného shromažďování lidí.
Desinfekce pro všechny případy připravena.
 
Zprávy o té apokalipse dále sledujeme a budeme podle toho upravovat nastalou situaci.
 
Ach jo, a to jsme loni vyplítvali tak krásné téma postapo. Letos by se to náramě hodilo.

Pravidla

Pravidla JihoConu

 

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrána vstupenka a bude vykázán z prostor akce bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Dodržujte zákony ČR. A požární předpisy.
 3. Po 22. hodině jsou návštěvníci povinni dodržovat noční klid v areálu i uvnitř budov.
 4. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu.
 5. Návštěvník nesmí svévolně poškozovat vybavení a zařízení areálu.
 6. Návštěvník je povinen po celou dobu akce viditelně nosit vstupenku. Pokud se s ní cokoliv stane, musí neprodleně kontaktovat organizátora.
 7. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění.
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát na svou osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních.
 9. V areálu conu je zakázáno kouřit vyjma stanovená místa.
 10. V areálu conu je zakázáno požívat omamné a psychotropní látky. Do prostor conu nesmí vstupovat osoba pod vlivem těchto látek.
 11. Konzumace alkoholu a tabákových výrobků je povolena pouze osobám starším 18ti let.
 12. Kouření vodních dýmek je považováno za kouření a vztahují se na něj omezení uvedená výše.
 13. Věkové omezení přednášek 18+ je závazné.
 14. Návštěvníci mladší 15ti let jsou povinni přinést na akci vytištěné a podepsané Svolení rodičů.
 15. Návštěvníci jsou povinni se zdržet sexuálních aktivit, včetně veřejného osahávání a jakékoli jiné erotické činnosti a náznaky. Zachovávat pravidla slušného chování.
 16. Za pásku se nechodí. Prostory za páskou se nepovažují za prostory conu a jsou soukromím pozemkem.
 17. Vždy je nutné dbát pokynů organizačního týmu, pokud tyto nejsou v rozporu s pravidly akce.
 18. Vstup do Arény je na vlastní nebezpečí a pouze za přítomnosti dozoru arény.
 19. Je zakázáno na JihoCon nosit vlastní alkoholické nápoje. Je zakázáno vstupovat do prostoru conu v opilosti.
 20. Případné nálezy odevzdej organizátoru v Přednáškové místnosti.
 21. Za odložené věci organizátoři JihoConu nezodpovídají.
 22. Zakoupením vstupného souhlasíš s pravidly conu. Případným pořizováním audiovizuálních záznamů a evropskou směrnicí GDPR.
 23. Měj u sebe pro jistotu roušku. Někdo z účastníků může požádat o to, aby jsi ji měl/a na sobě při společné komunikaci.
 24. Užij si akci!

 

 

Pzn.: JihoCon od letos třídí odpad. Tak se taky zapojte.

——————————————————————————————–
Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.


Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn/ mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2019, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:     
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.    

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce


 * nehodící se škrtněte