Pravidla

Pravidla JihoConu

 

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrána vstupenka a bude vykázán z prostor akce bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Dodržujte zákony ČR. A požární předpisy.
 3. Po 22. hodině jsou návštěvníci povinni dodržovat noční klid v areálu i uvnitř budov.
 4. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu.
 5. Návštěvník nesmí svévolně poškozovat vybavení a zařízení areálu.
 6. Návštěvník je povinen po celou dobu akce viditelně nosit vstupenku. Pokud se s ní cokoliv stane, musí neprodleně kontaktovat organizátora.
 7. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění.
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát na svou osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních.
 9. V areálu conu je zakázáno kouřit vyjma stanovená místa.
 10. V areálu conu je zakázáno požívat omamné a psychotropní látky. Do prostor conu nesmí vstupovat osoba pod vlivem těchto látek.
 11. Konzumace alkoholu a tabákových výrobků je povolena pouze osobám starším 18ti let.
 12. Kouření vodních dýmek je považováno za kouření a vztahují se na něj omezení uvedená výše.
 13. Věkové omezení přednášek 18+ je závazné.
 14. Návštěvníci mladší 15ti let jsou povinni přinést na akci vytištěné a podepsané Svolení rodičů.
 15. Návštěvníci jsou povinni se zdržet sexuálních aktivit, včetně veřejného osahávání a jakékoli jiné erotické činnosti a náznaky. Zachovávat pravidla slušného chování.
 16. Za pásku se nechodí. Prostory za páskou se nepovažují za prostory conu a jsou soukromím pozemkem.
 17. Vždy je nutné dbát pokynů organizačního týmu, pokud tyto nejsou v rozporu s pravidly akce.
 18. Vstup do Arény je na vlastní nebezpečí a pouze za přítomnosti dozoru arény.
 19. Je zakázáno na JihoCon nosit vlastní alkoholické nápoje. Je zakázáno vstupovat do prostoru conu v opilosti.
 20. Případné nálezy odevzdej organizátoru v Přednáškové místnosti.
 21. Za odložené věci organizátoři JihoConu nezodpovídají.
 22. Zakoupením vstupného souhlasíš s pravidly conu. Případným pořizováním audiovizuálních záznamů a evropskou směrnicí GDPR.
 23. Užij si akci!

 

 

Pzn.: JihoCon od letos třídí odpad. Tak se taky zapojte.

——————————————————————————————–
Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.


Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn/ mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2019, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:     
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.    

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce


 * nehodící se škrtněte