Pravidla

Pravidla JihoConu

 

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrána vstupenka a bude vykázán z prostor akce bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Dodržujte zákony ČR. A požární předpisy. A aktuální opatření.
 3. Po 22. hodině jsou návštěvníci povinni dodržovat noční klid v celém areálu i uvnitř budov.
 4. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu.
 5. Návštěvník nesmí svévolně poškozovat vybavení a zařízení areálu.
 6. Návštěvník je povinen po celou dobu akce viditelně nosit vstupenku. Pokud se s ní cokoliv stane, musí neprodleně kontaktovat organizátora.
 7. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění.
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát na svou osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních.
 9. Konzumace tabákových výrobků je povolena pouze osobám starším 18ti let. V areálu conu je zakázáno kouřit vyjma stanovená místa. 
 10. V areálu conu je zakázáno požívat omamné a psychotropní látky. Do prostor conu nesmí vstupovat osoba pod vlivem těchto látek.
 11. Kouření vodních dýmek je považováno za kouření a vztahují se na něj omezení uvedená výše.
 12. Věkové omezení přednášek 18+ je závazné
 13. Návštěvníci mladší 15ti let jsou povinni přinést na akci vytištěné a podepsané Svolení rodičů.
 14. Návštěvníci jsou povinni se zdržet sexuálních aktivit, včetně veřejného osahávání a také jakýchkoliv jiných erotických činností a náznaků. Zachovávat pravidla slušného chování.
 15. Za pásku se nechodí. Prostory za páskou se nepovažují za prostory conu a jsou soukromým pozemkem.
 16. Vždy je nutné dbát pokynů organizačního týmu, pokud tyto nejsou v rozporu s pravidly akce.
 17. Vstup do Arény je na vlastní nebezpečí a pouze za přítomnosti dozoru arény.
 18. Je přísný zakázáno na JihoCon nosit vlastní alkoholické nápoje. Alkohol konzumovaný v prostorách conu bude zabaven. Je zakázáno vstupovat do prostoru conu v opilosti. Alkohol nebude ani na prodej. (Výjimku z tohoto pravidla mají jen aktivity – soutěže, které bude mít pod kontrolou určený organizátor.)
 19. Případné nálezy odevzdej organizátorovi v Přednáškové místnosti.
 20. Za odložené věci organizátoři JihoConu nezodpovídají.
 21. Zakoupením vstupného souhlasíš s pravidly conu, případným pořizováním audiovizuálních záznamů a evropskou směrnicí GDPR.
 22. Měj u sebe pro jistotu roušku či respirátor a nakládej s ní dle aktuálních nařízení vlády, ministerstva, hygieny či jiné k tomu příslušné organizace.
 23. Užij si akci!

 

Pozn.: JihoCon letos třídí odpad. Tak se taky zapojte.

——————————————————————————————–
Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.


Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn / mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2021, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:     
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.    

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce


 * nehodící se škrtněte