JihoCon desatero

  1. JihoCon bude jediným tvým útočištěm.

Nebudeš před apokalypsou utíkat do jiného místa. Veškerou svou snahu přežít a zlepšovat svůj život upneš k JihoConu.

Neboť jen JihoCon zajistí tvé přežití, pohodlí a blahobyt. Jen JihoCon ti chce pomoci.

  1. Zachovávej dobré jméno JihoConu

Nemodli se ke JihoConu ani k Were. A však ani JihoCon, potažmo Were, nehaň. Nejsme Bohem, a však snažíme se, seč nám síly stačí, tě ochránit od krutého světa.

Buď shovívavý a sám se zasluž svým chováním k dobrému jméno. I tvé chování se promítá do celkového obrazu.

  1. Budeš zachovávat čas odpočinku.

Jen ten, jež je odpočinout může vykonávat svou činnost zodpovědně a pečlivě. Proto nech spát sebe i své spolubojovníky v čase noci (22:00 – 7:00).

4. Budeš ctít Were svou i orga svého.

Věř, je to únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Věz, že Were a její organizátoři jsou ti dobrým průvodcem životem.

5. Nebudeš Zabíjet, cizoložit, krást a jinak pohoršovat tvé okolí.

Žít ve svornosti a spolupráci je ctnost, která nadevše jest. Kdož však tuto svornost svým přičiněním narušit chce, je nekalým živlem, jež si nezaslouží mezi námi setrvávat.

 

6. Nebudeš otravovat vzduch svým kouřením, na místě k tomu neurčeným.

Apokalypsa nám zničila svět, a my nemusíme se o to přičinit více. Proto jest nutné být ohleduplný. Místa pro vytváření smradu máme, užij jich.

  1. Třídit odpad budeš.

Pro dobro toho kousku země, který nám zůstal, udržuj pořádek a čistotu. JihoCon je všemocný, proto z tvé malé práce, třídění odpadu, dokáže udělat velké dílo. Zachráníme náš svět, obnovíme civilizaci a ty nám pomůžeš.

  1. Nebudeš žádostivý a chamtivý.

Nebudeš se užírat závistí druhých, taktéž mají málo. Raději spojte své úsilí a oba budete mít dost.

  1. Navštěvovat přednášky budeš.

Konec světa neznamená konec civilizace. Vzdělání bohatstvím tvým i celé komunity bude.

  1. Lakotný nebudeš.

Do společného majetku svým dílem přispěti musíš (vstupné). I tvá korunka, když se spojí s mou, může zajistit blahobyt a spokojenost všemu.